Design a site like this with WordPress.com
Get started

Nghiệp vụ quản lý thu chi trên phần mềm Vsoft Bms

Source: Nghiệp vụ quản lý thu chi trên phần mềm Vsoft Bms

Phân hệ này giúp quản lý tất cả các hoạt động thu, chi, như thu chi công nợ, thu tiền gối đầu, chi tiền hoa hồng, chi tạm ứng lương, chi tiền lương và các khoản thu chi khác. Đồng thời theo dõi quỹ tiền mặt và tổng hợp tiền mặt theo từng loại tiền.

Phân hệ Thu chi

Sơ đồ chức năng

BMS

Phiếu thu

Ngoài việc theo dõi thu tiền công nợ khách hàng, tính năng này giúp kế toán thực hiện các nghiệp vụ liên quan khác như: thu tiền gối đầu của khách hàng và các khoản thu khác.

Hệ thống hỗ trợ hoạch toán tự động, tuy nhiên người dùng có thể tự hoạch toán bằng tay hoặc hoạch toán theo chứng từ. Có thể hoạch toán một hoặc nhiều chứng từ cùng một lúc.

Phiếu chi

Tính năng này giúp kế toán theo dõi được hoạt động chi của doanh nghiệp như chi tiền trả công nợ nhà cung cấp, chi tiền gối đầu, các khoản chi khác. Hệ thống tự động hoạch toán hoặc kế toán có thể tự hoạch toán bằng tay hay hoạch toán theo chứng từ.

Đồng thời ghi nhận các khoản phát sinh cần phải chi như tiền lương, tiền tạm ứng, phí công tác. Hệ thống tự động cập nhật vào sổ quỹ tiền mặt.

Danh sách phiếu chi

 

Advertisement

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: